Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT

Huisartsenpraktijk Het Ven volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  In deze wet staat beschreven hoe de medewerkers met patiëntengegevens om dienen te gaan. De wet is opgesteld om te bevorderen dat de persoonlijke gegevens van de patiënt zorgvuldig worden behandeld.  De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de patiënt ze verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt de patiënt graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP is te vinden op www.cbpweb.nl.

Om er op toe te zien dat wij, Huisartsenpraktijk het Ven, zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, is er een privacyreglement opgesteld.

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsenpraktijk het Ven heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

1. Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a)  Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;

b)  Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;

c)  Doeleinden zijn:

 • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);

 • gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;

 • ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem;.

 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

2. Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

a)   Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

 • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;

 • verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

 • verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

b) Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van volgende voorwaarden is voldaan:

 • verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

 • verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

c) Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

 • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

 • de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

 

3. Organisatie van de informatiebeveiliging

Huisartsenpraktijk het Ven heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld. Middels het tekenen van het arbeidscontract (artikel 9) verplichten alle medewerkers zich hiertoe.

a) Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding;

b) Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;

c)  Privacygevoelige gegevens worden in de papierversnipperaar vernietigd;

d)  Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord. Het toekennen van de wachtwoorden wordt door de computerdeskundige gedaan, waarna het wachtwoord door de medewerker veranderd wordt in een voor hem of haar uniek wachtwoord. De  ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk;

e) Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk;

4. Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling;

 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;

 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);

 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;

 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;

 • anderen, indien:

  • de patiënt zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking (hiervoor dienst een machtiging getekend te worden), of

  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of

  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de patiënt. (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

5. Rechten van de patiënt

a) De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem of haar zijn verzameld en verwerkt;

b) De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;

c) De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;

d) De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;

e) Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;

f) Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij onze praktijk; (zie klachtenprocedure)

g) Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

 

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van Huisartsenpraktijk het Ven treedt in werking op 1 juni 2014 en is gepubliceerd op de website van de praktijk en aangeplakt in de wachtkamer van de praktijk.